Badania naukowe

Badania naukowe Pracowników Zakładu Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem obejmują dwa główne wątki:

  • analizę wybranych zagadnień metodologii pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań jakościowych,
  • rozwijanie interdyscyplinarnych studiów nad dyskursem, przede wszystkim w refleksji nad współczesnymi problemami szkolnictwa wyższego i nauki.

Główne obszary zainteresowań członkiń zespołu:

Helena Ostrowicka – doktor habilitowana w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny UKW. Prowadzi badania na pograniczach dyscyplin naukowych, przede wszystkim w interdyscyplinarnych obszarach studiów nad dyskursem, również w zakresie problemów konstruowania wiedzy naukowej. W badaniach empirycznych koncentruje się na eksploracji teoretycznej i filozoficznej perspektywy postfoucaultowskiej w analizach dyskursu, relacji wiedzy i władzy w czterech instytucjonalnych kontekstach: nauki, edukacji, polityki i mediów.

Autorka trzech monografii: Jak porcelana rzucona o beton… Dyskursy o młodzieży, polityce i polityce młodzieży (Impuls 2006), Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne (Impuls 2012, 2015) oraz Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzanie (Impuls 2015, 2017). Stypendystka DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), laureatka konkursów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki. Aktualnie kieruje projektem badawczym finansowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Urządzanie uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce” (projekt na lata 2015-2019).

Katarzyna Grzesiak-Bramańska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie akademickie w zakresie dydaktyki metodologii badań społecznych (w języku polskim i angielskim). Jest laureatką Grand Prix w konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniającą się rozprawę doktorską. Obszary jej naukowych poszukiwań koncentrują się wokół metodologii zorientowanej jakościowo ze szczególnym uwzględnieniem hybrydowych metod badawczych. W swoim naukowym CV może wykazać się realizacją takich projektów badawczych jak: „Sukces osób znaczących jako element motywujący młodzież akademicką województwa kujawsko-pomorskiego do podejmowania aktywności o charakterze transcendentalnym” (2008-2009, Grant ZPORR), „Doświadczanie sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich w Finlandii” (2010-2017), „Etnograficzne studium przypadku – geneza, założenia i aplikacyjny potencjał dla badań pedagogicznych” (2018-2019).

Justyna Spychalska-Stasiak – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Swoje zainteresowania naukowe lokuje na styku pedagogiki ogólnej, metodologii oraz filozofii nauki, koncentrując się głównie na analizie dyskursu naukowego oraz wytwarzanej w jego ramach wiedzy. Autorka kilku artykułów naukowych, w roku 2014 obroniła dysertację finansowaną w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Uczestniczka dwóch projektów badawczych: „Urządzanie uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”, kierowanego przez dr hab. Helenę Ostrowicką, prof. UKW oraz „Zjawisko lifestreamingu jako droga do poszukiwania i konstruowania tożsamości młodych osób. Statusy tożsamościowe i style tożsamości młodych osób a nadmierne korzystanie przez nich z sieci społecznościowych”, kierowanego przez dr Jolantę Jarczyńską, dofinansowanego przez KBdsPN. W roku akademickim 2017-2018 realizuje projekt „Bricolage w naukach o edukacji”, dofinasowany z dotacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW dla Młodego Naukowca lub Doktoranta.

Aleksandra Rzyska – absolwentka i doktorantka pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pod kierunkiem dr hab. Heleny Ostrowickiej, prof. UKW, przygotowuje rozprawę doktorską pt. Reprezentacje uniwersytetu w dyskursie prasowym (otwarcie przewodu doktorskiego uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dn. 4.07.2017 roku). Członkini zespołu badawczego – współpraca przy projekcie badawczym NCN: „Urządzanie uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz